Сьогодні: понеділок, 19 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Сватівська РДАДіяльність РДАДоступ до публічної інформації
Порядок розгляду запитів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Розпорядження голови райдержадміністрації
 
16.09.2011 № 484
         
 
Порядок доступу до публічної інформації,
розпорядником якої є Сватівська районна державна адміністрація
та її структурні підрозділи
 
1. Загальні положення
 
1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».
 
1.2. Порядок визначає організацію доступу до публічної інформації, регулює питання оприлюднення публічної інформації, розгляду запитів на інформацію й забезпечення права запитувача на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Сватівська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація) та її самостійні структурні підрозділи із статусом юридичної особи (далі – структурні підрозділи).
 
1.3. Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів, забезпечується шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;
2) надання інформації за запитами на інформацію.
 
1.4. Відповідальним структурним підрозділом за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, які надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них є загальний відділ апарату райдержадміністрації.
Відповідальними за оприлюднення інформації, передбаченої статтею 15 Закону, є керівник апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.
Відповідальними за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, які надходять до структурних підрозділів, та надання відповідей на них, а також за оприлюднення публічної інформації, що знаходиться у їх розпорядженні, є відповідні структурні підрозділи.
 
1.5. Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація та її структурні підрозділи, – це відображена та задокументована у будь-який спосіб та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.
 
1.6. Публічна інформація про діяльність райдержадміністрації та її структурних підрозділів може надаватися на паперових носіях, в усній та електронній формах.
 
1.7. Запит на інформацію – це прохання запитувача інформації в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів.
 
1.8. Запитувачі публічної інформації - це фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
 
1.9. Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
 
1.10. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить пропозиції (зауваження), заяву (клопотання) або скаргу, то у відповіді на інформаційний запит запитувачу повідомляється, що у цій частині відповідь йому буде направлено окремо у строк, передбачений Законом України «Про звернення громадян».
 
1.11. Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів, обмежується щодо інформації, яку чинним законодавством України та іншими нормативними актами віднесено до інформації з обмеженим доступом.
 
 
2. Оприлюднення публічної інформації
 
2.1. Райдержадміністрація та її структурні підрозділи зобов’язані оприлюднювати публічну інформацію згідно з переліком (додаток 1) на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
 
2.2. Систематичне та оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публічної інформації забезпечує керівник апарату.
     
2.3. Райдержадміністрація та її структурні підрозділи можуть додатково оприлюднювати публічну інформацію в офіційних друкованих виданнях, на інформаційних стендах та у будь-який інший спосіб, передбачений Законом.
 
2.4. Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, які є розробниками проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації, повинні не пізніше ніж за 21 робочий день до дати їх розгляду з метою прийняття надавати керівникові апарату райдержадміністрації ці проекти в паперовому та електронному вигляді листом-супроводом для оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
 
2.5. Керівник апарату райдержадміністрації розміщує проекти нормативно-правових актів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом доби з дня отримання цих проектів від розробників.
 
 
           3. Надання інформації за запитами на інформацію
 
3.1. Запитувач має право звернутися до райдержадміністрації, її структурних підрозділів із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.
 
3.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 
3.3. Письмовий запит подається в довільній формі.
Запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 
3.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додатки 2, 3, 4), які можна отримати у загальному відділі апарату та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
 
3.5. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник загального відділу або відповідальна особа з питань запитів на інформацію структурного підрозділу, до якої звернулася особа, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 
3.6. Запит на інформацію може бути подано до райдержадміністрації, її структурних підрозділів в робочий час згідно з режимом роботи райдержадміністрації.
 
3.7. У разі якщо у запиті на інформацію не зазначено, в якій формі запитувач бажає отримати відповідь, то вважається, що відповідь має бути надано у письмовій формі.
 
3.8. На вимогу запитувача йому надається копія запиту, на першому аркуші якої проставляється відбиток штампа райдержадміністрації, її структурного підрозділу, дати надходження та вхідного номера запиту.
 
3.9. Запити на інформацію отримує загальний відділ апарату райдержадміністрації, працівники якого ідентифікують отриманий документ як запит на інформацію згідно зі статтею 1, частиною першою статті 19 Закону.
 
3.10. Загальний відділ апарату реєструє та опрацьовує запити на інформацію, які адресовані голові райдержадміністрації, його заступникам, керівнику апарату райдержадміністрації та райдержадміністрації в цілому, у базі даних «Zagalnyividdil» та спеціальних картках реєстрації запитів на інформацію згідно з формою (додаток 5).
 
3.11. Запити на інформацію, які надійшли до структурних підрозділів райдержадміністрації, реєструються та опрацьовуються відповідальними особами з питань запитів на інформацію структурних підрозділів райдержадміністрації.
 
4. Розгляд запитів на інформацію,
які подані на особистому прийомі
 
4.1. Запит, який подано на особистому прийомі голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату, оформлюється головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян загального відділу апарату (зі слів запитувача) відповідно до вимог підпунктів 3.3, 3.4, 3.8 цього Порядку і передає його копію для виконання структурному підрозділу райдержадміністрації, до компетенції якого належать питання, що містяться у запиті.
 
4.2. Структурний підрозділ, який отримав копію запиту на інформацію, невідкладно, але не пізніше одного робочого дня з часу її отримання, здійснює його розгляд, готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених у запиті, та надає її до загального відділу апарату у письмовій та електронній формі.
 
4.3. Загальний відділ разом з юридичною службою апарату райдержадміністрації перевіряє повноту та достовірність наданої інформації і надсилає її запитувачу негайно і не пізніше ніж у визначений Законом строк.
 
4.4. Відповідь на запит на інформацію, який подано на особистому прийомі керівника структурного підрозділу (його заступника), готує цей структурний підрозділ і надсилає її запитувачу негайно і не пізніше ніж у визначений Законом строк.
 
 
5. Розгляд письмових запитів на інформацію,
які надійшли поштою, факсом, електронною поштою
 
5.1. Письмові запити на інформацію, адресовані райдержадміністрації, які надійшли поштою, факсом та на електронну адресу райдержадміністрації опрацьовуються загальним відділом апарату відповідно до вимог підпунктів 3.9, 3.10 цього Порядку, їх копії передаються на виконання структурним підрозділам, до компетенції яких належать відповідні питання, а структурні підрозділи реєструють, розглядають їх та надають до загального відділу апарату вичерпну інформацію за результатами такого розгляду у порядку та строки, передбачені підпунктами 4.1, 4.2 цього Порядку.
 
5.2. Надання відповіді запитувачу здійснюється відповідно до підпункту 4.3 цього Порядку.
 
5.3. Письмові запити на інформацію, що надійшли поштою, факсом, електронною поштою до структурного підрозділу, реєструються і розглядаються цим структурним підрозділом.
Структурний підрозділ самостійно готує відповідь на запит на інформацію і надсилає її запитувачу негайно і не пізніше ніж у визначений Законом строк.
 
 
6. Розгляд усних запитів на інформацію,
у тому числі отриманих по телефону
 
6.1. Запит на інформацію, який надійшов до райдержадміністрації в усній формі, у тому числі отриманий по телефону (записаний зі слів запитувача), оформлюється загальним відділом апарату аналогічно запиту на інформацію, який подано на особистому прийомі голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату.
Подальше опрацювання та розгляд такого запиту, надання відповіді запитувачу здійснюються відповідно до підпунктів 4.1- 4.3 цього Порядку.
 
6.2. Запит на інформацію, який надійшов до структурного підрозділу в усній формі, у тому числі отриманий по телефону (записаний зі слів запитувача), оформлюється і реєструється відповідальною особою з питань запитів на інформацію цього структурного підрозділу.
Подальший розгляд такого запиту, надання відповіді запитувачу здійснюються аналогічно запиту на інформацію, який прийнято на особистому прийомі керівника структурного підрозділу (його заступника).
 
       
7. Інші питання розгляду запитів на інформацію
 
7.1. У разі, коли райдержадміністрація, її структурні підрозділи не володіють запитуваною інформацією, запит перенаправляється загальним відділом апарату, структурними підрозділами належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 
7.2. Загальний відділ, структурні підрозділи забезпечують надання відповіді на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інші строки, визначені Законом.
 
7.3. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у разі якщо запитувана інформація не може бути надана в передбачені законодавством строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, відповідно до вимог частин шостої й сьомої статті 22 Закону.
 
7.4. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, загальний відділ апарату, структурний підрозділ можуть продовжити строк розгляду такого запиту до 20 робочих днів, повідомивши про це запитувача відповідно до вимог частини четвертої статті 20 Закону.
 
7.5. Загальний відділ апарату, структурний підрозділ мають право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у таких випадках:
1) райдержадміністрація, структурний підрозділ не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом чи до службової інформації;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до підпункту 7.6. цього Порядку;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону;
5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі, із зазначенням відомостей, передбачених частинами четвертою, п’ятою статті 22 Закону.
 
7.6. Інформація на запит надається безкоштовно.
Однак у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок формату А4, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Загальний відділ апарату, структурний підрозділ невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту, повідомляють про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом двох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
Розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів визначається райдержадміністрацією в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
 
7.7. Структурні підрозділи забезпечують надання до загального відділу апарату інформації про кількість запитів на інформацію, що надійшли до цих структурних підрозділів, щопонеділка до 10 години за відповідною формою (додаток 6).
 
7.8. Загальний відділ апарату веде облік запитів на інформацію, які надходять до райдержадміністрації, та здійснює щотижневе оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації відповідної інформації.
 
 
8. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації
та її структурних підрозділів
 
8.1. Посадові та службові особи райдержадміністрації і її структурних підрозділів несуть відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації згідно з чинним законодавством.
 
8.2. Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 
 
9. Відповідальність за порушення законодавства
про доступ до публічної інформації
 
9.1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів;
10) інші дії або бездіяльність, які призвели до порушень прав і законних інтересів запитувача.
 
9.2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                         Н.М.Наугольна

 

Додаток 1 до Порядку
 
 
Перелік публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню
на офіційному веб-сайті райдержадміністрації
 
 
№ з/п
Публічна інформація
Відповідальні виконавці
Строк оприлюднення
1.
Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності райдержадміністрації
відділ організаційно-кадрової роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації
не пізніше 5-ти робочих днів з дня затвердження документа
2.
Фінансові ресурси райдержадміністрації (структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)
відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації
не пізніше 5-ти робочих днів з дня затвердження документа
3.
Розпорядження голови райдержадміністрації (крім внутрішньо-організаційних)
загальний відділ, відділ організаційно-кадрової роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації
не пізніше 5-ти робочих днів з дня прийняття документа
4.
Накази керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації
відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації
не пізніше 5-ти робочих днів з дня прийняття документа
5.
Проекти нормативно-правових актів райдержадміністрації
керівник апарату райдержадміністрації
протягом доби з дня отримання від розробників
6.
Проекти рішень Сватівської районної ради, які вносяться на розгляд районної ради райдержадміністрацією
 
самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, які є їх розробниками
не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду
7.
Умови отримання послуг, що надаються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, форми і зразки документів, правила їх заповнення
державний адміністратор, структурні підрозділи райдержадміністрації, які надають послуги
не пізніше 5-ти робочих днів з дня затвердження документа
 
 8.
Система обліку, види інформації, яку зберігають райдержадміністрація та її структурні підрозділи
загальний відділ, юридична служба апарату, самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації
не пізніше 5-ти робочих днів з дня затвердження документа
9.
Плани проведення та порядок денний відкритих засідань райдержадміністрації
відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
не пізніше 5-ти робочих днів з дня затвердження документа
10.
Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки райдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів
загальний відділ апарату, самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації
не пізніше 5-ти робочих днів з дня затвердження документа
11.
Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів
відділ організаційно-кадрової роботи апарату, самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації
не пізніше 5-ти робочих днів з дня затвердження документа
12.
Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію, які надійшли до райдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів
загальний відділ, структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату
не пізніше 5-ти робочих днів з дня складання документа
13.
Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та їх керівників
відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
не пізніше 5-ти робочих днів з дня створення документа
14.
Інша інформація про діяльність райдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділів, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації»
самостійні структурні підрозділи та апарат райдержадміністрації
не пізніше 5-ти робочих днів з дня створення, прийняття або затвердження документа
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Додаток 2 до Порядку
 
Форма для подання запиту на отримання публічної інформації 
від об’єднання громадян без статусу юридичної особи
в письмовому вигляді
 
Розпорядник інформації
Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
пл. Радянська, 25, м. Сватове, 92603
___________________________________
(або назва самостійного структурного підрозділу
 
_________________________________________________
райдержадміністрації )
 
З А П И Т
на отримання публічної інформації
 
Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об’єднання громадян без статусу юридичної особи)
 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 
 
 
або
 
Загальний опис інформації,
що запитується
 
 
 
 
 
Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:
Поштою (вказати поштову адресу)
 
 
Факсом(вказати номер факсу)
 
Електронною поштою (вказати e-mail)
 
необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
 
Прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача
 
Дата запиту
 
Додаток 3 до Порядку
 
Форма для подання запиту на отримання публічної інформації
від юридичної особи в письмовому вигляді
 
Розпорядник інформації
Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
пл. Радянська, 25, м. Сватове, 92603
 
___________________________________
(або назва самостійного структурного підрозділу
 
_________________________________________________
райдержадміністрації )
 
З А П И Т
на отримання публічної інформації
 
Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)
 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 
 
 
або
 
Загальний опис інформації,
що запитується
 
 
 
 
 
 
Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:
Поштою (вказати поштову адресу)
 
 
Факсом(вказати номер факсу)
 
Електронною поштою (вказати e-mail)
 
необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
 
Прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача
 
 
 
Дата запиту
 
Додаток 4 до Порядку
 
Форма для подання запиту на отримання публічної інформації 
від фізичної особи в письмовому вигляді
 
Розпорядник інформації
Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
пл. Радянська, 25, м. Сватове, 92603
 
___________________________________
(або назва самостійного структурного підрозділу
 
_________________________________________________
райдержадміністрації )
 
З А П И Т
на отримання публічної інформації
 
Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача
 
 
 
 
 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 
 
 
або
 
Загальний опис інформації,
що запитується
 
 
 
 
 
 
 
Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:
Поштою (вказати поштову адресу)
 
 
Факсом(вказати номер факсу)
 
Електронною поштою (вказати e-mail)
 
необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
 
Дата запиту, підпис
 
 
Додаток 5 до Порядку
 
Реєстраційно-контрольна
картка запиту на публічну інформацію
 
Прізвище, ім’я, по батькові
або найменування запитувача
 
 
 
Адреса
 
Телефон
 
Електронна адреса
 
Дата надходження
 
Індекс документа
Короткий зміст
 
 
 
 
 
Резолюція
 
 
 
 
 
 
 
Термін виконання
 
Відповідь надати:                      поштою,            телефоном,         в усній формі   
(необхідне підкреслити)
 
Лицьовий бік картки
 
Дата передачі
на виконання
Кому направлено документ
Розписка про одержання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результати розгляду:    задоволено,    надіслано за належністю, відмовлено
(необхідне підкреслити)
Відмітка про виконання:
 
 
Зворотній бік картки

 

Додаток 6 до Порядку
 
 
Інформація про запити на публічну інформацію, що надійшли до
 
___________________________________________________________________________________________
                 (найменування структурного підрозділу райдержадміністрації)
 
 
 

 

Період, за який надійшли запити
 
Статус запитувача
Колек-
тивний
Форма отримання запитів
Всього
Результати розгляду
юри-дична особа
фізи-чна особа
осо-би-стий при-йом
тел./
факс
e-mаil
поштою
записа-но на
вимогу запиту-
вача
інфор-мацію надано
надісла-
но за
належ-ністю
відмов-
лено
термін
продовжено
на вико-
нанні
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 

 
||
Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватово, пл.Радянська, 25
Тел. (06471) 3-36-45, факс 3-20-94
Веб-сайт: http://svt.loga.gov.ua
E-mail: rga@svt.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.svt.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Сватівська РДА